ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Schvalovací proces středočeské D3: o dálnici ještě není rozhodnuto

 1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR): schváleno
 2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP: problém!
  • EIA středočeské D3 hodnotí dopady záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel na základě podkladů z let 1970 - 2011, což se bohužel dost rozchází s reálným stavem dotyčného území.
  • Platnost závazného stanoviska MŽP k EIA propadla v roce 2017, následně byla v nezměněné podobě prodloužena do roku 2022.
  • Po dvouletém čekání na vyřízení žádosti investora její platnost znovu potvrdilo Ministerstvo životního prostředí v březnu 2O24. Aktuálně je tedy dokumentace platná do roku 2027.
  • Pro její obsahovou zastaralost budeme EIA rozporovat během územního řízení a později i soudně (dříve to legislativa neumožňuje).
 3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR): splněno?
  • podrobná dokumentace DÚR je k dispozici na obecních úřadech obcí dotčených záměrem SD3, v elektronické podobě ji naleznete ZDE
  • vzhledem k dalším změnám záměru se bude muset DÚR aktualizovat
  • podle vyjádření expertů (vč. soudních znalců) trpí projektová dokumentace vážnými nedostatky
 4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů: nesplněno
  • dálnice by zničila mnoho přírodních hodnot, vč. zákonem chráněných druhů organismů a jejich biotopů
  • původně toto řízení vedl Středočeský kraj, byl však usvědčen z podjatosti v rozhodování a Ministerstvo životního prostředí tímto řízením následně pověřilo Krajský úřad Plzeňského kraje
  • udělení vyjímek Krajským úřadem PK bylo na podzim 2022 napadeno soudními žalobami
 5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů): nesplněno
 6. dokumentace pro stavební povolení (DSP): nesplněno
 7. stavební řízení: nesplněno
 8. majetkoprávní vypořádání, ev. vyvlastňování: nesplněno
 9. zadávací řízení na zhotovitele stavby: nesplněno