ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi

22. 12. 2018 (Dopis)

Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni vaší návštěvě v Českých Budějovicích, tak Vám sdělujeme touto cestou, s jakými problémy se potýká příprava středočeské dálnice D3 (dále jen SD3):

Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt je špatně připraven, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby. Jak je zřejmé z projektové dokumentace, může dojít k propadům v poddolovaném území, poškození domů, zničení vodních zdrojů mnohých obcí, sesuvům aj. „nepředvídatelným“ událostem – obdobně jako v případě dálnice D8.

K projektu SD3 chybí nezávislá ekonomická analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a věrohodně prokázala poměr nákladů a přínosů. Díky tomu mj. stále rostou náklady projektu a stát je tu opět jako dojná kráva.

SD3 je předražená. Interní situační zpráva ŘSD (2016) uvádí zcela odlišné ceny než PR výstupy v médiích. Náklady cca 60 mld. Kč potvrdilo ještě v roce 2017 MD . Náklady na 1 km dálnice jsou tedy 1 mld. Kč! Jaké obrovské přínosy by vyvážily tak obrovské náklady? V případě realizace odčerpá dálnice ze státního rozpočtu nemalou část prostředků, které bude chybět v jiných oblastech.

Hrozí nám katastrofální sucho. Budovat obří stavbu, která ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody obcí a vodní i tepelný režim krajiny, je sebevražda. Zásobovat vodou z dálkových přivaděčů další odběratele není bezpečné.

Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu s evropskou Směrnicí č. 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, se zákonem ČR č. 254/2001 Sb. o vodách, s Programovým prohlášením Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016–2020 (kapitola Životní prostředí a zemědělství) a je také v rozporu s národní Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která byla schválena usnesením vaší vlády č. 861.

Obáváme se mnohaletých průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí, při čemž negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 a další výsledky činnosti ŘSD jsou vážné varování.

Není jasné, jak si ŘSD poradí se stavebně komplikovanou stavbou v náročném území, když i v rovinatém území mezi Táborem a Českými Budějovicemi máme místo dálnice stále jen nekonečné staveniště.

Projekt ohrožuje bezpečnost, kvalitu života a zdraví i ekonomické zájmy obyvatel nemalé části středočeského kraje. Navíc při stavbě, opravách a při nehodách na dálnici budou vozidla hledat objízdnou trasu v území, kde žádná neexistuje – doprava bude vedena po lokálních silnicích a středem obcí. Poničí při tom silnice a další vybavení obcí, ohrozí zdraví a životy lidí.

Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný. Stavba by nevedla do Prahy, ale do obrovské dopravní zácpy na problematickém městském okruhu u Jesenice, který je již přes 8 let v „prozatímním provozu“, a odkud ani neexistuje odpovídající kapacitní spojení s hlavním městem. Dopravní spojení s Jihočeským krajem celkem brzy zajistí dálnice D4, modernizovaná silnice 1/3 a železniční koridor.

Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, naopak pozve zástupy kamionů (kterých se vyspělé evropské země snaží zbavovat), aby si udělaly objížďku přes střední Čechy. SD3 bude indukovat další dopravní zatížení daného území i celé ČR vlivem rozšíření kapacity pro mezinárodní kamionovou dopravu.

Dotyčné území trápí především příměstská doprava, a to dálnice nemůže vyřešit. Naopak zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti silnice I/3 má velký, bohužel dosud nevyužitý, potenciál. Navrhujeme Vám upřednostnit:

  • důslednou modernizaci, zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na silnici I/3 v úseku Mirošovice – Mezno s výstavbou dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí ležících přímo v její trase (Olbramovice, Miličín aj.), mimoúrovňových křižovatek, přechodů či tunelů apod.;
  • masivní rozvoj moderní příměstské dopravy, navýšení kapacity příměstské železniční dopravy, dále P + R, B + R, reorganizaci autobusových linek aj.

Zeptejte se ředitele ŘSD a ministra dopravy:

  1. Jaká je ekonomická výhodnost projektu SD3 a jaká byla užita metodika a zdroje referenčních dat/indexů (a jak byly staré).
  2. Jaká je dopravní výhodnost SD3 v kontextu aktuální situace i dalších vlivů v území, a jaká byla užita metodika a zdroje referenčních dat/indexů (a jak byly staré).
  3. Jak chtějí dokázat SD3 postavit a z jakých zdrojů má být financována, když si dosud nedokázali poradit s menšími, avšak potřebnějšími stavbami na silnici I/3.
  4. Proč dosud nezvládli odstranit hlavní překážky bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/3 a nepostavily se obchvaty obcí Olbramovice, Miličín, MÚ křižovatky a zahloubení u Benešova, proč zde chybí 1–2 jízdní pruhy a bezpečné nájezdy a MÚK.
  5. Jak zajistí, aby v případě existence SD3 nebyla silnice I/3 nadále přetěžována tranzitní dopravou a obce zde nebyly ohrožovány. (Odlehčení obcí a silnici 1/3 od dopravy je často opakovaným argumentem ve prospěch stavby SD3.)
  6. Proč jsou podklady, o něž se opírá dokumentace SD3, tak zastaralé. Např. hydrogeologický průzkum v rámci EIA se opírá o klimatická data z let 1961–1990.
  7. Proč je realizace obchvatů obcí na silnici I/3 neustále oddalována (Olbramovice, Benešov, Miličín) a na této silnici se dělají jen kosmetické úpravy (patníky, svodidla, značení), avšak žádné zásahy zásadní.

Pane předsedo vlády, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o ochranu dotčeného území a jeho obyvatel před vážnými negativními a nevratnými změnami v souvislosti s plánovanou SD3. Zastavte špatnou přípravu špatného projektu SD3 a požadujte užitečnější a mnohem levnější dopravní řešení pro občany ČR, ne pro zahraniční kamiony. Vyplatí se to.

Za iniciativu Alternativa středočeské D3 s pozdravem

PhDr. Roman Andres
Pavel Hrabec
Miroslav Hruška Mgr.
David Pěknic
Mgr. Alena Radová
PhDr. Pavel Šidák,
Ph.D. Ing. Jitka Velíšková
Ing. Michaela Závodná

A dalších více než 1000 signatářů petice a 9 obcí, jež nazýváte (poněkud nepřesně) ekologickými aktivisty.

Žádost obcím o spolupráci při zlepšování dopravy
21. 12. 2020
Vyzvali jsme obce ke spolupráci na prosazovaní…
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi
2. 9. 2020
Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků…
Žádáme hejtmanku a ministra dopravy o naplňování Dopravní politiky ČR
20. 8. 2020
Žádejte hejtmanku a ministra dopravy o naplňování…
Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…