ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3

22. 3. 2024 (Tisková zpráva)

Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, bude patrně v dalších fázích schvalovacího procesu pro investora zdrojem problémů. Obce a spolky ohrožené záměrem středočeské D3 se připravují na územní řízení a zvažují další postup.

Stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na obyvatele a jejich životní prostředí), bylo pro středočeskou D3 (dále jen SD3) vydáno poprvé v roce 2012. Podklady k němu vznikly na základě podkladů z let 1970–2011. Platnost stanoviska skončila v roce 2017. Následně byla prodloužena o dalších pět let do roku 2022. Aktuální žádost o prodloužení byla podána Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen ŘSD) v únoru 2022. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) o prodloužení rozhodlo teprve v březnu roku 2024. Po celou dobu bylo veřejnosti odepřeno nahlížet do spisové dokumentace. 

Mezi vytýkanými body nejde o drobnosti - rozpory mezi aktuálním stavem a jeho popisem v EIA jsou podstatné: Některé obce v daném území doznaly nadpolovičního nárůstu počtu obyvatel, změnil se vodní režim krajiny apod. 
Původní posouzení také nezahrnuje zásadní skutečnosti, např. že byl dokončen IV. železniční koridor, před dokončením je dostavba D4, částečně je modernizována silnice I/3. V návaznosti na to se změnily dopravní toky, pro něž je D3 disponována, a je na místě revidovat samotný dopravní význam této dálnice. 

Roman Andres z organizace Alternativa středočeské D3 rozhodnutí MŽP komentuje: „Je alarmující, že stát prostřednictvím Ministerstva dopravy i přes obrovské aktuální problémy stále trvá ze všech variant řešení na tom nejdražším, nejkomplikovanějším a nejvíce riskantním. Je pro nás zklamáním, že Ministerstvo životního prostředí neobhájilo svoji roli před tlakem konkurenčního resortu. De facto se přidalo ke spolupráci na přípravě environmentálně škodlivého záměru.“

„Jsme přesvědčeni, že prodloužení je v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí hned ze tří důvodů: původní dokumentace, na niž se EIA odvolávala, obsahuje dnes již neaktuální data o předmětném území a záměru; aktuálně existují podstatné změny ve stavu životního prostředí, ve stupni poznání a metodiky; aktuálně existují nové problémy (typicky změna klimatu), jež původní EIA pochopitelně nereflektuje.“ říká Michal Bernard, právní zástupce AD3 a obcí ohrožených záměrem SD3. 

Ve schvalovacím procesu záměru středočeské D3 je nyní podstatné, že
•    ŘSD žádá již po několikáté neúspěšně pro středočeskou D3 o územní rozhodnutí - příslušný úřad žádost označil za nezpůsobilou a žádal o doplnění podkladů;
•    ekonomická výhodnost závratné "investice" větší než 60 miliard stojí na podkladech starších roku 2015;
•    dopravní výhodnost SD3 se opírá o sčítání dopravy z let 2005 a 2010.

Roman Andres dále vysvětluje:
„Dopady na životní prostředí jsou ve skutečnosti jen dílčí částí problému se středočeskou D3. Zásadní je, že ten záměr je výhodný víceméně pouze pro mezinárodní dopravu, developery a dodavatele projektu. Pro všechny ostatní jsou její přínosy zanedbatelné či převažují negativa. MD nepředložilo žádné aktuální důkazy o jednoznačné dopravní a ekonomické výhodnosti a environmentální přijatelnosti záměru SD3 pro Českou republiku. Nezávazné sliby a vzletná rétorika ministra Kupky ve skutečnosti zakrývají nepřijatelné mrhání veřejnými prostředky a pošlapání podstaty rozhodovacího procesu, který má být založen na aktuálních a pravdivých podkladech – to v případě prodloužení rozhodně nebylo dodrženo.“

POZNÁMKY PRO EDITORY:

1. Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj prosazuje řešení A0+. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek a svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. AD3 spolupracuje mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

2. Schvalovací proces středočeské D3 přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144 

3. Příloha B14 dokumentace EIA: multikriteriální hodnocení (Pragoprojekt in dokumentace EIA D3 středočeská část, 2011): https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP325?lang=cs 

4. Požadavky Evropské komise na posuzování vlivu dopravní infrastruktury na změnu klimatu: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en  

5. Odborný posudek k prodloužení platnosti stanoviska EIA: https://www.alternativad3.cz/archive/14/prodlouzeni_eia_asitis2.pdf

Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3

17. 10. 2023 (Tisková zpráva)

Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí zprávu na webu Zdopravy.cz, kterou převzala i další média. Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) dosud neuspělo s udělením výjimek z ochrany zákonem zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopů pro zhruba polovinu trasy středočeské D3 (dále jen SD3). Na části naopak uspělo, zde budou dotčené spolky podávat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli zamítnutí jejich žaloby 10.10. 2023 KS v Plzni.

Spolky považují rozsudek Krajského soudu v Plzni za nezákonný a věcně nesprávný a budou podávat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který o věci rozhodne definitivně.Ve schvalovacím procesu záměru středočeské D3 je nyní podstatné, že ŘSD žádá již po několikáté neúspěšně pro středočeskou D3 o územní rozhodnutí - příslušný úřad žádost označil za nezpůsobilou a žádal o doplnění podkladů;

 • ekono mická výhodnost závratné "investice" větší než 60 miliard stojí na podkladech starších roku 2015;
 • dopravní výhodnost SD3 se opírá o sčítání dopravy z let 2005 a 2010;
 • platnost stanoviska EIA SD3 z roku 2012 již dvakrát propadla a investor už skoro dva roky žádá MŽP, aby prodloužilo potřetí - posouzení vlivu SD3 na životní prostředí a zdraví obyvatel se tedy dosud opírá o údaje, které jsou 13-40 let staré.

Ministerstvo dopravy dosud nepředložilo aktuální důkaz o jednoznačné ekonomické a dopravní výhodnosti tohoto mimořádně drahého projektu. Nadále prosazuje záměr z 80. let 20. století navzdory změněnému dopravnímu, ekonomickému a environmentálnímu kontextu. Záměr odvádí peníze i pozornost od mnohem potřebnějších dopravních řešení v dotyčném území i v rámci ČR.

Roman Andres z organizace Alternativa středočeské D3 vysvětluje: „Zprávy o „průlomu“ ve schvalování záměru středočeské D3 jsou zavádějící. Pro zhruba polovinu trasy MŽP ve stejné věci již dvakrát uznalo námitky spolků a ŘSD tedy ve věci udělení výjimek neuspělo. Rozhodnuto ve smyslu správních procesů ještě zdaleka není. ŘSD i nadále selhává v dalších fázích schvalovacího procesu“.

Článek na který reagujeme v tiskové zprávě

Kontakt:
JUDr. Michal Bernard, tel. 773991250

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj se prosazuje řešení A 0+. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek a svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. AD3 spolupracuje mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

 1. Schvalovací proces středočeské D3 přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144
 2. Na další nepřesnost uváděnou v médiích upozorňuje dokument https://www.alternativad3.cz/o-dalnici-rozhodnuto-neni-dezinformace-kolem-stredoceske-d3-maji-odradit-obce-a-verejnost-z-ucasti-ve-schvalovacim-procesu/news/detail/1/2/95/0 

Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit

21. 7. 2023 (Tisková zpráva)

Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské dálnice D3 z dob socialismu na úkor efektivních inovací. Problém může mít v resortu obecnou platnost a dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit.

Výpočet nákladů na stavbu středočeské D3 se opírá o cenové normativy z roku 2015 a výsledky sčítání dopravy z roku 2010. Celkové reálné náklady vyvolané touto stavbou jsou pro státní rozpočet velkou neznámou. Příprava středočeské D3 je provázena mnoha nejasnostmi ohledně účelnosti investice, dopravního přínosu a negativních dopadů na obce v okolí její trasy. 

Nehospodárnost projektové přípravy dopravních staveb a nekoncepčnost postupu zodpovědných činitelů kritizoval již v minulosti Nejvyšší kontrolní úřad. Kritici z řad odborníků upozorňují, že plánování infrastruktury je víceméně v područí dodavatelských firem. V přípravě výstavby dopravních staveb tak stát přichází o miliardy. Mnohé obce a spolky znepokojuje, že je stále upřednostňována středočeská dálnice D3, která poslouží převážně tranzitu, zatímco stavby, které mohou brzy a relativně levně pomoci místním (např. SV obchvatu Benešova, zahloubení silnice I/3, obchvat Miličína) se opět zpožďují.

Situaci dobře ilustruje i aktuální informace Ředitelství silnic a dálnic, které prý nemá peníze na dostavbu I/20 https://zdopravy.cz/nejsou-penize-rsd-odklada-obchvaty-u-budejovic-na-neurcito-ac-jsou-pripraveny-167562/, avšak současně utrácí miliony na přesvědčovací kampaně ve prospěch dalšího utrácení v mnohem dražších projektech (např. https://rozumnadoprava.cz/komunikacni-a-medialni-kampan-rsd-k-prosazovani-projektu-sokp-518-519-a-520-v-dotcenych-uzemich/).  Sílí podezření, že zde byla účelově zastavena příprava efektivního a relativně levného řešení, protože by ještě více ztratila opodstatnění příprava středočeské D3. Po dostavbě D4 v roce 2024 a připraveném rozšíření silnice č. I/20, které mělo být aktuálně zahájeno, by se totiž rychle a efektivně dosáhlo kýženého dálničního spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi. 

Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3 komentuje situaci: „Ministerstvo dopravy sype v době, kdy si všichni utahují opasky, bezúčelně miliardy do megalomanských projektů, na obchvaty měst a potřebné inovace v době infrastruktuře prý ale nemá peníze. Snaží se dohnat vlak, který mu ujel před lety, místo, aby nastoupilo do toho, který odjíždí dnes. Neaktuální ekonomické posouzení ani netransparentní použití dopravního modelu nemůže být relevantním podkladem, ze kterého se odvozuje potřebnost stavby středočeské dálnice D3 a její parametry.“

Dopravní přínos záměru středočeské D3 byl stanoven na základě sčítání dopravy v roce 2010, při čemž použitý dopravní model je v rukou soukromé firmy, která je zároveň dodavatelem projektové dokumentace. Kalkulace nákladů, pro kterou byly použity cenové normativy z roku 2015 a proběhla bez použití aktuálně platných metodik, nebyla dosud aktualizovaná, nepokrývá všechny náklady vyvolané záměrem a není vůbec zřejmé jaké náklady jsou v ní započítány a jaké nikoliv. Nezávislé posouzení  ekonomické výhodnosti zcela chybí.

Celkové náklady na přípravu středočeské D3 během posledních 20 let jsou v řádu stovek milionů korun. Odhadovaná pořizovací cena přesáhla 60 miliard kč a dále roste. Nejsou do ní započítány další podstatné náklady vyvolané stavbou dálnice (přeložky a obchvaty obcí, uvažovaný vodovod, dálniční odpočívky aj.

KONTAKT: 
Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:

 1. zpráva NKÚ č. 10/15: https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=10/15 
 2. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno/ DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30 
 3. stát počítá pro středočeskou dálnici D3 s cenou vyšší než 60 miliard kč: https://www.pribram.cz/clanek/stredocesky-kraj-ma-v-investicnim-planu-projekty-za-594-mld-kc/15147/
 4. hlavní fáze schvalovacího procesu středočeské D3 přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144   
 5. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
 6. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136

Obce spolupracující s Alternativou středočeské D3 se shodují na upřednostnění místních řešení před výstavbou středočeské D3. Spoléhat se na plánovanou dálnici je nejisté

11. 2. 2023 (Tisková zpráva)

Praha, 10.2. 2023 společná tisková zpráva Alternativy středočeské D3 a spojených obcí

Představitelé obcí Posázaví, Benešovska a Voticka se sešli v Benešově k jednání o dopravních problémech území dotčeném záměrem středočeské dálnice D3. Obce znepokojuje, že je upřednostňována středočeská dálnice D3, která poslouží převážně tranzitu, zatímco stavby, které mají pomoci místním (např. SV obchvatu Benešova, zahloubení silnice I/3, obchvat Miličína) se opět zpožďují. 

Schůzky 25. ledna se zúčastnilo přes 20 zástupců z 13 obcí i zástupci Odboru dopravy Středočeského kraje. Činnost organizace Alternativa středočeské D3 a spolupracujících obcí představil předseda spolku Roman Andres, schvalovací proces záměru středočeské dálnice D3 a jeho alternativy A0+ komentoval Michal Bernard, právní zástupce obcí a spolků, kterým současně vysvětlil, jak mohou hájit své zájmy ve správních řízeních. Odborná část setkání
byla věnována udržitelné dopravě a územnímu rozvoji v blízkosti dálnic. Prezentace expertů jsou dostupné na stránkách Alternativy středočeské D3 (https://www.alternativad3.cz/archive/13/stredoceska-d3-v-kontextu-udrzitelneho-rozvoje.pdf a https://www.alternativad3.cz/archive/13/koridor-d8-rozvoj-vs-dalnice.pdf). V následující debatě vystoupili starostové a zastupitelé Benešova, Jesenice, Netvořic, Olbramovic, Týnce nad Sázavou, Jílového aj.

Místostarosta města Jesenice u Prahy Vladimír Koblasa k tomu uvádí: „Stát se chystá utratit přes 60 miliard za řešení, které není nezbytné, ničemu příliš nepomůže, a naopak ještě více zkomplikuje dopravu na jižním okraji Prahy a otevře rozsáhlé území developerům.“

Michal Bernard, právní zástupce obcí a spolků říká: „Ministerstvo dopravy nepředložilo důkazy o jasné ekonomické a dopravní výhodnosti této mimořádně vysoké investice. Při tom nikde a nikým není zaručeno vyřešení problémů na silnici I/3 v případě existence dálnice.“

Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3 setkání komentuje: „Některé obce si uvědomují, že nejsou podřízenou organizací Ministerstva dopravy, že jsou autonomní, mají svoje problémy a zájmy, kompetence a odpovědnost. Je legitimní, že je budou uplatňovat bez ohledu na zájmy ministerstva či určité politické strany. Mohou i odmítnout záměr středočeské dálnice  D3, pokud si nejsou jisté dostatečnými zárukami a výhodami, které jim přinese."

Řešení A0+ je podle Alternativy středočeské D3 nezbytné uskutečnit bez ohledu na to, zda někdy bude SD3 a kudy povede. „S Alternativou středočeské D3 mohou vést dialog všechny obce, které řeší místní dopravu, a rádi vejdeme v jednání i s obcemi, které nesdílejí naše protidálniční stanovisko,“ doplňuje Andres.

Příprava středočeské D3 naráží na odpor části obcí a veřejnosti a její příprava se potýká s vážnými technickými a organizačními problémy. Záměr nemůže pokročit k územnímu řízení, jelikož nemá vypořádané předchozí fáze schvalovacího procesu – výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a vliv na ŽP a zdraví obyvatel (EIA). Odpůrci stavby vytýkají ministerstvu dopravy, že propaguje nákladnou stavbu dálnice, a přitom selhává v případě řešení neutěšené situace na silnici I/3 u Benešova a Miličína. Část dotčených obcí pochybuje, že se středočeskou D3 podaří vybudovat v avizovaném termínu, s avizovaným rozpočtem, a že dálnice skutečně zlepší situaci zejm. na páteřní komunikaci Benešovska – silnici I/3, jak tvrdí její investor. Naopak je zcela jisté, že zhorší situaci na D0 a radiálách do Prahy, kam přivede novou  dopravní zátěž.

KONTAKT:
Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107
Michal Bernard, právní zástupce obcí a spolků: 773991250
Vladimír Koblasa, místostarosta Jesenice: 702 194 555

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, které nesouhlasí s realizací problematického projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru středočeské D3 s spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci.

1. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144
2. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134
3. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
4. otázky na Ministerstvo dopravy ohledně středočeské dálnice D3 a dalších staveb
 v dotčeném území:

 1. Jaká je šance úspěšně postavit 60 km dálnice s mosty a tunely, když si stát dosud neporadil s mnohem méně náročnými obchvaty obcí a chybí peníze i na opravy chodníků?
 2. Odhadované náklady na stavbu SD3 byly dle MD v roce 2015 necelých 60 miliard korun. V Národním investičním plánu (2019) na ní bylo vyčleněno 62 miliard Kč. Kolik je to nyní po sedmi letech inflace, zdražování surovin a energií? Bylo provedeno nezávislé a aktuální posouzení ekonomické efektivity na základě současných cen? Pokud ano, zveřejněte ho.
 3. Obchvat Olbramovic velice pomohl dopravě i bezpečnosti na I/3 a ulevil místním. Čekalo se na něj 30 let, za což nese vinu stát. Plánované stavby SV obchvatu Benešova + zahloubení silnice I/3 se aktuálně opět zpožďují, přitom na rozdíl od dálnice mimo jakoukoliv pochybnost tyto stavby mohou vyřešit zdejší problémy. Neměly by mít tyto stavby společně s obchvatem Miličína přednost před dálnicí?
 4. ŘSD podalo po šesti letech znovu žádost o umístění stavby středočeské D3, dokumentace DÚR ale trpí opět fatálními nedostatky, a především nejsou vypořádány předchozí stupně schvalovacího procesu (EIA, výjimky ZCHD). Aktuálně však utrácíte nemalé peníze na podrobné geologické průzkumy potřebné až pro stavební povolení a za výkupy pozemků, které jsou zcela předčasné a pro vlastníky nevýhodné. Připravujete nákladnou průzkumnou štolu pro jílovské tunely. To je typický salámový přístup. Kdo nese zodpovědnost za takto neefektivní a zbytečně nákladnou přípravu záměru?
 5. Již dvakrát propadlo hodnocení vlivu SD3 na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí dálnice (EIA) a MŽP už rok váhá s dalším prodloužením platnosti. Obsahově je totiž dokumentace hrubě neaktuální, neboť je poplatná době před 12-50 lety! Nemělo by se toto dát do pořádku před tím, než bude ŘSD pokračovat ve schvalovacím procesu?
 6. Spojování SD3 s projektem vodovodu pro obce vnímají mnohé obce jako nátlak, aby strpěli stavbu dálnice a nekladli odpor. Záměr SD3 bojuje s problémy a brzdí tak i stavbu vodovodu, jehož přínos pro obce je na rozdíl od SD3 nesporný. Nebylo by vhodné kvůli urychlení přípravy vodovodu přípravu těchto dvou projektů oddělit?

Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami

19. 1. 2023 (Tisková zpráva)

Jednání ministra dopravy se starosty obcí za účasti Středočeského kraje proběhlo dnes v Jílovém u Prahy pevně v režii Ministerstva dopravy za zavřenými dveřmi. Jelikož zástupce obcí a spolků kritizujících záměr dálnice nebyl na jednání vpuštěn, zasílá Alternativa středočeské D3 své vyjádření a otázky ministrovi prostřednictvím médií.

Otázky pro pana ministra Kupku a radní Středočeského kraje, kteří se schůzky o středočeské dálnici D3 zúčastnili, uvádíme na konci této tiskové zprávy.
Právní zástupce obcí a spolků JUDr. Michal Bernard k tomu uvádí: „Nebyli jsme na setkání pozvaní a dokonce mi byl zapovězen přístup i jako zastupiteli města Jílové a předsedovi stavební komise. Vypovídá to o povaze přípravy záměru středočeské dálnice D3. Připravené otázky tedy Alternativa středočeské D3 zaslala médiím, aby se za zájmy veřejnosti mohli postavit alespoň novináři.“

Příprava středočeské D3 naráží na odpor části obcí a veřejnosti a její příprava se potýká s vážnými technickými a organizačními problémy. Záměr nemůže pokročit k územnímu řízení, jelikož nemá vypořádané předchozí fáze schvalovacího procesu - výjimky z ochrany chráněných druhů živočichů a vliv na ŽP a zdraví obyvatel (EIA). 

Ministerstvo dopravy podle Alternativy středočeské D3 nepředložilo důkazy o jasné ekonomické a dopravní výhodnosti této mimořádně vysoké investice, kdy stát musí šetřit na všem možném. Vytýkají ministerstvu, že propaguje nákladnou stavbu dálnice a přitom selhává v případě řešení neutěšené situace na silnici I/3 u Benešova a Miličína.

Otázky pro pana ministra Kupku (ODS):

 1. Jaká je šance úspěšně postavit 60 km dálnice s mosty a tunely, když si stát dosud neporadil s mnohem méně náročnými obchvaty obcí a chybí peníze i na opravy chodníků? Není náhodou těch bezmála 70 miliard korun více potřeba jinde?
 2. Odhadované náklady na stavbu SD3 byly dle MD v roce 2015 přes 60 miliard korun. Kolik je to nyní po sedmi letech inflace, zdražování surovin a energií? Bylo provedeno nezávislé a aktuální posouzení ekonomické efektivity na základě současných cen? Pokud ano, poskytněte nám ho!
 3. Obchvat Olbramovic velice pomohl dopravě i bezpečnosti na I/3 a ulevil místním. Čekalo se na něj 30 let, za což nese vinu stát (o vážnějším odporu zde nemůže být řeč). Plánované stavby SV obchvatu Benešova + zahloubení silnice I/3 se aktuálně opět zpožďuje, přitom na rozdíl od dálnice mimo jakoukoliv pochybnost tyto stavby mohou vyřešit zdejší problémy. Neměly by mít tyto stavby společně s obchvatem Miličína přednost před dálnicí? Vy místo pomoci místním propagujete pozvat zahraniční tranzit, který naše území velmi zatěžuje a životní podmínky v obcích zhorší.
 4. Územní řízení SD3 nemůže začít. ŘSD podalo po šesti letech znovu žádost, dokumentace DUR ale trpí opět fatálními nedostatky a především nejsou vypořádány předchozí stupně schvalovacího procesu (EIA, vyjímky ZCHD). Aktuálně utrácíte nemalé peníze na podrobné geologické průzkumy potřebné až pro stavební povolení a za výkupy pozemků, které jsou zcela předčasné a pro vlastníky nevýhodné. Připravujeme nákladnou průzkumnou štolu pro jílovské tunely. To je typický salámový přístup. Kdo nese zodpovědnost za takto neefektivní a zbytečně nákladnou přípravu záměru?
 5. Již dvakrát propadlo hodnocení vlivu SD3 na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí dálnice (EIA) a MŽP už rok váhá s dalším prodloužením platnosti. Obsahově je totiž dokumentace hrubě neaktuální, neboť je poplatná době před 12-50 lety! Nemělo by se toto dát do pořádku před tím, než bude ŘSD pokračovat ve schvalovacím procesu? Budete prosazovat dálnici i v případě, že by aktuální vliv na ŽP a zdraví obyvatel byl vyhodnocen jako nepříznivý? 
 6. Středočeská dálnice D3 v západní variantě není součástí primární sítě TEN-T, ačkoliv to MD tvrdí. Dá se to lehce ověřit v původní dokumentaci. Pro EU není SD3 prioritou. Dálniční spojení Praha - Jihočeský kraj již nyní zajišťuje dálnice D4, která může mít snadno návaznost v rychlostní silnici 2+2 z Písku do Českých Budějovic. O co opíráte svoje rozhodnutí, že SD3 je pro stát prioritní stavba a je ji potřeba i přes enormní finanční náklady a zásadní negativní vlivy na obyvatele a životní prostředí postavit?

otázky pro pana radního SČK Bendla (ODS):  

 1. Na silnici I/3 je situace stále kritická a středočeská D3 ji sama o sobě nemůže vyřešit. Zpožďuje se realizace SV obchvatu Benešova (v gesci SČK), zahloubení silnice I/3 u Benešova a obchvatu Miličína (gesce ŘSD). Součinnost mezi ŘSD a SČK bude pro tyto stavby klíčová a možnosti financování existují. Proč v těchto případech nekonáte stejně aktivně, jako v případě dálnice určené převážně pro zahraniční tranzit? 
 2. V případě ev. realizace SD3 bude Středočeský kraj čelit v dotyčném území náporu developerů, problémům s tranzitní dopravou, konfliktu zájmů a infrastruktury obcí s dálnicí, přetíženosti krajských silnic na objízdných trasách a silnicích, které se stanou neoficiálními přivaděči dálnice, poškození vodních zdrojů, překračování hygienických limitů v ochraně zdraví obyvatel apod. Má pro tento případ Kraj připravenou strategii, jak vzniklé problémy spolehlivě řešit? 

otázky pro paní radní SČK Skopalíkovou (Piráti): 

 1. Spojování SD3 s projektem vodovodu pro obce vnímají mnohé obce jako nátlak, aby strpěli stavbu dálnice a nekladli odpor. Záměr SD3 však bojuje s problémy, zpožďuje se a brzdí tak i stavbu vodovodu. Nebylo by vhodné kvůli urychlení přípravy vodovodu přípravu těchto dvou projektů oddělit? 

KONTAKT: 
Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107
Michal Bernard, právní zástupce obcí a spolků: 773991250

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, které nesouhlasí s realizací kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru středočeské D3 s spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

 1. zrušení rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů: https://www.alternativad3.cz/ministerstvo-zivotniho-dalo-za-pravdu-odvolani-odpurcu-a-rusi-povoleni-ve-veci-stredoceske-dalnice-d3/news/detail/1/2/115/0 
 2. platnost EIA: https://www.alternativad3.cz/reditelstvi-silnic-a-dalnic-chce-pro-dalnici-d3-prodlouzit-zastarale-stanovisko-eia/news/detail/1/2/102/0 
 3.  odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14 
 4.  hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144    
 5. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
 6.  alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
   
Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3
22. 3. 2024
Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem…
Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
17. 10. 2023
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí…
Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
21. 7. 2023
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské…
Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami
19. 1. 2023
Jednání ministra dopravy se starosty obcí za…
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…