ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Aktuality

Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3

27. 9. 2022 (Tisková zpráva)

Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované dálnice na podzemní vody v jejím okolí uvádí podstatné důvody, proč by nemělo dojít k automatickému prodloužení platnosti zastaralé EIA. Posudek dále prokazuje i nesoulad projektu s aktuální legislativou ČR, mezinárodními závazky na ochranu vod i vnitroresortními předpisy ministerstva dopravy.

EIA středočeské dálnice D3 (stanovisko MŽP r. 2012) vznikla na základě podkladů z období 1960–2010. Toto rozsáhlé hodnocení, které je klíčovým nástrojem pro ochranu kvality života obyvatel a jejich životního prostředí, tak bohužel ztratilo aktuálnost.

Autorizovaný odborník pro hydrogeologii a geologické práce-sanace Ing. Pavel Benkovič, autor posudku, v něm např. zmiňuje:

„Jako základní podkladové práce byly uvedeny předběžné hydrogeologické průzkumy částí trasy D3 z let 1995, 1996 a 2007, tj. i nejnovější použitá zpráva je v současné době již 15 let stará.“

„Probíhající klimatická změna má a do budoucna bude mít rovněž významný dopad na vodní režim jak povrchových, tak podzemních vod (…). Pro objekty, u nichž byl vliv stavby dálnice D3 identifikován jako nevýznamný, protože byl predikován v rozsahu málo desítek centimetrů vodního sloupce, může být v době dlouhodobého sucha při zjišťovaných rozkyvech hladiny podzemní vody řádově v metrech tento vliv již fatální.“ 

A k nedávno měněné EIA na dílčím úseku Jílové – Hostěradice uvádí posudek: „Vznikla oprávněně pochybnost o smyslu celého zjišťovacího řízení, protože příslušný úřad vypořádal připomínky pouhou citací pasáží z připomínkovaného oznámení a vyjádření autorky oznámení, že je „všechno v pořádku“.  

V letech 2014-2016 bylo v České republice dlouhé období sucha, které s různou intenzitou postihovalo celé území republiky. Dopady sucha v roce 2015 byly předmětem případové studie zadané Středočeským krajem společnosti VRV, a.s. a Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Podle ní jsou jako zdroje podzemní vody pro pitné účely nejvíce ohroženy všechny kopané studny do hloubky 10 metrů a mělké vrty do 30 m. Jedná se o většinu využívaných objektů, zjištěných v pásmu 500 m na každou stranu od trasy dálnice. 

Roman Andres z Alternativy středočeské D3 k tomu uvádí: „Chybí nezvratné důkazy, že je středočeská D3 z hlediska dopravy nezbytná, pro stát ekonomicky výhodná, a že nezhorší dopady klimatické změny na našem území. Naopak stále přibývají důkazy o opaku.“ 

Obce, spolky i nezávislí odborníci vytýkají Ministerstvu dopravy zastírání problémů státem protežovaného řešení. Podle nichž by také ev. stavba dálnice ještě více zproblematizovala příměstskou dopravu v okolí Prahy. Nikde a nikým při tom není zaručeno snížení zátěže na silnici I/3 v případě existence dálnice.

KONTAKT: Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:

 1. Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, které nesouhlasí s realizací kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru středočeské D3 a spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 
 2. nový posudek hydrogeologie vs. středočeská D3: https://www.alternativad3.cz/archive/14/posudek-hydrologie-sd3.pdf 
 3. posudek klima vs. středočeská D3: https://www.alternativad3.cz/archive/14/prodlouzeni_eia_asitis2.pdf  
 4. geotechnický posudek 2021 poddolování Jílovsko: https://www.alternativad3.cz/archive/14/znalecky-posudek-pro-zhodnoceni-geotechnickych-pomeru.pdf 
 5. ostatní odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14 
 6. zastaralé stanovisko k vlivu záměru na životní prostředí: https://www.alternativad3.cz/reditelstvi-silnic-a-dalnic-chce-pro-dalnici-d3-prodlouzit-zastarale-stanovisko-eia/news/detail/1/2/102/0
 7. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
 8. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
 9. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144  
 10. Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_sucho_material.pdf 
   

 

Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává

9. 6. 2022 (Tisková zpráva)

Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice s mosty a tunely? Reakce Alternativy středočeské D3 na selhání ŘSD při přípravě zahloubení silnice I/3 u Konopiště.

Článek zde: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/tunel-u-konopiste-v-nedohlednu-kraj-zamitl-zadost-rsd-o-umisteni-stavb-20220602.html. Oproti harmonogramu ŘSD z roku 2016 nabralo vyřešení situace na přetížené silnici I/3 u Benešova již čtyři roky zpoždění a dále se opožďuje. Podle Krajského úřadu Středočeského kraje předložená žádost ŘSD neměla předepsané náležitosti stavebního zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby.

Alternativa středočeské D3 požádala generálního ředitele ŘSD Radka Mátla v dopise o kritické prověření práce dotyčného útvaru ŘSD s cílem obnovit řízení o stavbě v co nejkratší době. 

S podobnými problémy se však potýkají i další stavby na páteřní silnici regionu. Na obchvat Olbramovic se čekalo 30 let, obchvat Miličína je v nedohlednu, na severovýchodní obchvat Benešova údajně nejsou peníze. Existuje podezření, že jsou klíčové stavby, které mají zlepšit bezpečnost a průjezdnost na silnici I/3, zdržovány úmyslně. V jistém smyslu totiž konkurují stavbě středočeské D3, neboť v případě vyřešení problémů na silnici I/3 by tato kontroverzní dálnice ztratila zbytky opodstatnění.

Nikde a nikým při tom není zaručeno snížení zátěže na silnici I/3 v případě existence dálnice. Zkušenosti z praxe i odborné studie dokazují, že dálnice indukují další dopravu – především mezinárodní tranzit, což přispěje k plošnému zvýšení hluku, emisí a stresu z dopravy. Chybí nezvratné důkazy, že je středočeská D3 z hlediska dopravy nezbytná.  Zlepšení lze dosáhnout mnohem snadněji, levněji a dříve, než prostřednictvím dálnice.

Milan Makovec z Alternativy středočeské D3 situaci komentuje: „ŘSD opakovaně informuje o termínech i cenách přípravy staveb přehnaně optimisticky. Oproti plánu je však realita velmi odlišná a dochází jak k významným průtahům, tak i k navyšování nákladů. Buďto jsou tedy harmonogramy ŘSD nastavené předem nerealisticky, nebo jde o trestuhodné selhání při jejich dodržování. V nejhorším případě by mohlo jít o cílenou strategii a účelové klamání.“

V reálu je dopravní situace u Benešova naprosto zoufalá a celý úsek silnice I/3 od Mirošovic po Miličín je nezbytné modernizovat bez ohledu na to, zda v budoucnu bude či nebude existovat středočeská D3. Lidé jsou nuceni snášet každodenní důsledky neschopnosti státní správy vyřídit technickou stránku věci i přes to, že dotyčná stavba nemá zásadní odpůrce a naopak má od vedení města Benešov i veřejnosti podporu. Kvůli zastírání nekvalitní přípravy důležitých dopravních staveb je Ministerstvo dopravy i ŘSD dlouhodobě kritizováno obcemi, veřejností, i odborníky.  

KONTAKT: Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, které nesouhlasí s realizací kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru středočeské D3 s spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci.

 1. vizualizace řešení: https://www.youtube.com/watch?v=slXRyNz3ILs 
 2. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
 3. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136

Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima

20. 5. 2022 (Tisková zpráva)

Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální legislativou a absenci prověření záměru z hlediska klimatického dopadu. Je to i závažná překážka k prodloužení platnosti zastaralého stanoviska EIA. Realizovat projekt v rozporu s politikou na ochranu klimatu může být pro ČR značně škodlivé nejen z hlediska environmentální a ekonomické udržitelnosti.

Zhotovitel znaleckého posudku ASITIS s.r.o. v posudku např. zmiňuje: „Mezi nejzásadnějšími nedostatky je plánování dopravních kapacit pro rok 2030, namísto roku 2080-2130, absence uchopení témat elektromobility, zadržení a retence vody pro potřebu zvládání sucha, obdobně jako reflexe změněných klimatických podmínek a opatření zajišťujících obnovení odolnosti narušených ekosystémů na změny klimatu, či plánování odolnosti infrastruktury na nové hydrometeorologické extrémy, které se stávají realitou.“

Naprosto zásadní je prověření záměru z hlediska klimatického dopadu dle technického pokynu Evropské komise, což se zatím nestalo. Nedodržení zákona o řádném posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) je důvodem k zahájení šetření Evropské komise, zda není evropská legislativa životního prostředí v ČR obcházena.

Nikde a nikým při tom není zaručeno snížení zátěže na silnici I/3 v případě existence dálnice. Zkušenosti z praxe i odborné studie dokazují, že dálnice indukují další dopravu – především mezinárodní tranzit, což přispěje k plošnému zvýšení hluku, emisí a stresu z dopravy. Chybí nezvratné důkazy, že je středočeská D3 z hlediska dopravy nezbytná a nezhorší dopady klimatické změny na našem území. 

Zuzana Topiarzová z Alternativy středočeské D3 k tomu uvádí: „Nelze souhlasit s tím, že Ministerstvo dopravy povyšuje veřejný zájem stavby dálnice nad ostatní veřejné zájmy a práva, jako je např. klimatická bezpečnost, vlastnictví půdy, zdraví obyvatel či kvalita života. Tento posudek prokazuje m.j. i špatnou strategii Ministerstva dopravy dostavět problematický historický projekt za každou cenu. Navzdory změněnému stavu a potřebám území i navzdory aktuálnímu ekonomickému a environmentálnímu kontextu.“ 

Zastírání problémů státem protěžovaného řešení vytýkají Ministerstvu dopravy odpůrci stavby i nezávislí odborníci. 

KONTAKT: Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, které nesouhlasí s realizací kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru středočeské D3 s spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

 1. nový posudek klima vs. SD3: https://www.alternativad3.cz/archive/14/prodlouzeni_eia_asitis2.pdf 
 2. Společnost ASITIS s.r.o. (zhotovitel posudku) je poradenská společnost zaměřená na řešení témat souvisejících s klimatickou změnou v oblastech adaptace a mitigace klimatické změny s týmem odborníků zahrnující specialisty v oblasti životního prostředí i energetiky. Je významným zpracovatelem Adaptačních strategií (např. Liberec, Havířov, Mladá Boleslav) a Akčních plánů pro klima a energetiku (např. Karviná, Přerov). 
 3. geotechnický posudek 2021 poddolování Jílovsko: https://www.alternativad3.cz/archive/14/znalecky-posudek-pro-zhodnoceni-geotechnickych-pomeru.pdf 
 4. ostatní odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14 
 5. zastaralé stanovisko k vlivu záměru na životní prostředí: https://www.alternativad3.cz/reditelstvi-silnic-a-dalnic-chce-pro-dalnici-d3-prodlouzit-zastarale-stanovisko-eia/news/detail/1/2/102/0
 6. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
 7. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
 8. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144  

Salámová metoda? Hra na jistotu.

27. 4. 2022 (Tisková zpráva)

Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce Ministerstvo dopravy navzdory svým předchozím slibům schvalovat záměr dálnice v oddělených úsecích (tzn. salámový postup). 

Prohlásil to ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna na konferenci o cestovním ruchu Travelcon: „Stát by mohl ještě letos získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3. Je to možné u úseku z Prahy k Václavické spojce.“

K petici proti záměru se dosud přidalo 11 místních obcí či měst. Proti nedostatkům projektu hovoří přes dvacet odborných posudků zveřejněných organizací Alternativa středočeské D3, která současně požaduje rychlejší a ekonomicky i ekologicky méně náročné řešení dopravy.

Michal Bernard, právní zástupce ohrožených obcí, uvádí:
„Účelové dělení záměru na úseky, které se schválí odděleně, je neakceptovatelné a obecně škodlivé. V úvahu nepřichází ani opětovné prodloužení platnosti stanoviska EIA, které stojí na dnes již neaktuálních podkladech, a v podstatě by odporovalo smyslu posuzování vlivu záměru na životní prostředí tak, jak to vyžaduje česká a evropská legislativa. Nedodržení zákona o řádném posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) je důvodem k zahájení šetření Evropské komise, zda není evropská legislativa životního prostředí v ČR obcházena.“

Platnost stanoviska EIA pro středočeskou D3 již dvakrát skončila. Dokumentace dokončená v roce 2011 čerpá z podkladů, které jsou poplatné stavu území před deseti až padesáti lety a již neodpovídá dnešní realitě. Řada podstatných věcí se změnila v území, v metodikách i v legislativě, a chybí např. i posouzení vztahu záměru ke klimatické změně, jak to vyžaduje Evropská komise.

Roman Andres z iniciativy Alternativa středočeské D3 vysvětluje:
„Dodavatelé projektu a developeři by ze středočeské D3 profitovali, ale všechny negativní důsledky by dopadly na zdejší obce, občany a krajinu. Je nezbytné to celé důkladně přehodnotit a ne potvrzovat zastaralá stanoviska a čerpat veřejnou pokladnu, jako by byla bezedná.“

Kontakt:
PhDr. Roman Andres, Alternativa středočeské D3, tel. 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj se prosazuje řešení A 0+. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek a svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. AD3 spolupracuje mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

Fáze schvalovacího procesu - zvýrazněné body ještě neproběhly:
1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
7. stavební řízení 
8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
9. zadávací řízení na zhotovitele stavby 

2. https://www.alternativad3.cz/reditelstvi-silnic-a-dalnic-chce-pro-dalnici-d3-prodlouzit-zastarale-stanovisko-eia/news/detail/1/2/102/0 
3. https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14  
4. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3175296-uz-jedenact-obci-odmita-stredoceskou-cast-dalnice-d3-nekteri-jsou-pro-rozsireni

Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA

5. 4. 2022 (Tisková zpráva)

ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o prodloužení platnosti stanoviska EIA. To přitom již jednou prodlouženo bylo, a již nyní je vysoce neaktuální jak vzhledem k datům, o něž se opírá, tak vzhledem k současné legislativě – chybí např. posouzení vztahu záměru ke klimatické změně, jak to vyžaduje Evropská komise.

Stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu stavby na obyvatele a jejich životní prostředí, byla pro středočeskou D3 vydáno v roce 2012. Dokumentace EIA vznikla na základě podkladů z let 1970–2010. Platnost stanoviska skončila v roce 2017. Následně byla prodloužena o dalších pět let rozhodnutím Ministerstva životního prostředí. 

„Další prodloužení by bylo v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí hned ze tří důvodů: původní dokumentace, na niž se EIA odvolávala, obsahuje dnes již neaktuální data o předmětném území a záměru; aktuálně existují podstatné změny ve stavu životního prostředí, ve stupni poznání a metodiky; aktuálně existují nové problémy, jež původní EIA pochopitelně nereflektuje.“ říká Roman Andres z iniciativy Alternativa středočeské D3.

Nejde přitom o drobnosti - rozpory mezi aktuálním stavem a jeho popisem v EIA jsou podstatné. Některé obce v daném území doznaly nadpolovičního nárůstu počtu obyvatel, změnil se vodní režim krajiny apod. Na neaktuálnost některých dat upozorňují znalecké posudky. Ne všechny změny jsou však známy, další změny v dotčené oblasti by měly být předmětem nového posuzování s cílem zajistit adekvátní podmínky ochrany životního prostředí . Odborné posudky dokazují i příkrý rozpor dalšího prodloužení platnosti stanoviska EIA s  mezinárodními závazky a požadavky EU na ochranu klimatu. 

Původní posouzení vůbec nezahrnuje zásadní skutečnosti, např. že byl dokončen IV. železniční koridor, před dokončením je dostavba D4, částečně je modernizována silnice I/3. V návaznosti na to se změnily dopravní toky, pro něž je D3 disponována, a je na místě revidovat samotný dopravní význam této dálnice. Pokus prodloužit zastaralou EIA a realizovat tak náročnou a pro obyvatele i krajinu zatěžující stavbu na základě neaktuálních dat, je dalším krokem Ministerstva dopravy ve snaze realizovat zastaralý záměr navzdory změněnému dopravnímu, ekonomickému a environmentálnímu kontextu. 

Roman Andres vysvětluje: „Od ministerstva životního prostředí žádáme, aby v souladu s platnými předpisy žádost o prodloužení zastaralého stanoviska EIA zamítlo a požadovalo nové zjišťovací řízení, které bude odrážet současný stav území, aktuální data o životním prostředí, platné metodiky a reagovat na aktuální problémy – např. klimatickou změnu.  Je alarmující, že stát prostřednictvím Ministerstva dopravy i přes obrovské aktuální problémy stále trvá ze všech variant řešení na tom nejdražším, nejkomplikovanějším a nejvíce riskantním.“

Kontakt: PhDr. Roman Andres, Alternativa středočeské D3, tel. 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady zastaralého záměru středočeské dálnice D3. Na místo něj  prosazuje řešení A 0+. AD3 není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek a svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. Petici AD3 podepsalo 11 obcí, jejichž kritika se opírá o vyjádření externích odborníků a soudních znalců.  

1. Fáze schvalovacího procesu - zvýrazněné body ještě neproběhly:

 1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
 2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
 3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
 5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
 6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 7. stavební řízení 
 8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
 9. zadávací řízení na zhotovitele stavby 

2. Na vady projektu západní varianty středočeské D3, jakož i související hrozby plynoucí pro obce upozorňuje dosud přes dvacet odborných posudků https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14

3. Požadavky Evropské komise na posuzování vlivu dopravní infrastruktury na změnu klimatu:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en

4. Odpor obcí proti záměru středočeské D3:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3175296-uz-jedenact-obci-odmita-stredoceskou-cast-dalnice-d3-nekteri-jsou-pro-rozsireni  

5. EIA středočeské D3: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP325 

Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…
Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím