ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic

22. 3. 2017 (Komentář)

Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o potřebnosti a užitečnosti dálnice se pro vyváženost pohledu v tomto článku zaměřujeme na náklady a ztráty a především na vykreslení reálné představy „jaké by to bylo žít vedle dálnice“ v obci Maršovice a jejím okolí. Dálnice může být dost nepříjemnou a nebezpečnou sousedkou. Věnujte proto pozornost dalšímu textu v článku.

Obecně k záměru středočeské D3

Již léta trápí obce na jih od Prahy zplodiny a hluk z tranzitní dopravy vedené skrze ně, chybějící obchvaty na silnici I/3 i na silnicích II. tříd, špatná dostupnost Prahy způsobená katastrofálním podfinancováním krajských silnic, nekoncepční a nedostatečná veřejná doprava.

Pro tyto akutní problémy však není reálným řešením středočeská dálnice D3 - někdy po roce 2030. Navržená trasa vyžaduje dlouhé přivaděče, které způsobí, že silnice I/3 zůstane dál významným dálkovým tahem. Místo dostupnosti Prahy nabídne dálnice pouze propojku na problematický pražský okruh, z nějž cesta do centra vede po D1 nebo přes dopravně kolabující městskou část Krč.

Dálnice o délce cca 60 km s sebou přinese četné změny v celé krajině i ve stávající síti zdejších silnic. Mnohé úseky silnic budou přesunuty, budou vystavěny mnohé nadjezdy a mosty i tunely, náspy, sjezdy a nájezdy i doprovodné objekty (odpočívky, střediska správy dálnice a požární ochrany, mnohé retenční a sedimentační nádrže, drenáže, vodoteče, motoresty, sklady a logistická centra aj.). Těleso dálnice neznamená jen vozovku, ale samozřejmě i krajnice, odstavné pruhy, odvodňovací žlaby a především násep, tak že celková šíře celého valu dálnice činí asi 50 m, vše je oplocené a bude po něm jezdit zhruba 35 tisíc vozidel denně. Termín výstavby byl již několikrát odložený. Pravděpodobně by se mohlo začít kolem roku 2022-24 s tím, že stavba má trvat min. 4 roky. To je však velmi optimistický odhad. Obdobné projekty ŘSD často ukončuje s mnohaletým zpožděním a postižené území pak zůstává po dlouhou dobu neutěšeným staveništěm…

Rizikových momentů je zde daleko více, než uvádíme. Se znepokojením však konstatujeme, že předpokládané náklady této stavby jsou vysoko nade všemi průměry srovnatelných staveb v ČR (celá D3 cca 500 mil. Kč/km, středočeská část D3 cca 1mld. Kč/km!) (1), ale i sousedních zemí (v Německu v přepočtu cca 300 mil.Kč/km) (2). Obáváme se, že středočeská D3 opakuje scénář dálnice D8: výběr konfliktní trasy, ignorace hlasů místních obyvatel i expertů, zpoždění více než deset let a nakonec realizace problematické a výrazně předražené stavby.

Ministerstvo dopravy, ŘSD i Spolek pro výstavbu D3 prezentují stavbu západní varianty středočeské dálnice D3 jako danou. Skutečnost je však jiná. Po zjišťovacím řízení a procesu EIA (2011) proběhlo hodnocení zadané MŽP (2012), ze kterého vyšla západní i východní trasa uvažované dálnice téměř shodně a byly hodnoceny jako „možné“. V lednu 2017 leží dokončený projekt západní varianty dálnice na ŘSD a v nadcházejících správních řízeních lze situaci ještě značně ovlivnit.

Rizika pro Maršovice a okolí

 1. Znečištění povrchových vod: Na jižním okraji obce jsou plánované usazovací a retenční nádrže pro zajištění splachů a odvod dešťové vody. Budou mít vlastní příjezdové cesty a budou oplocené. Vytékajícími vodami z těchto nádrží bude ovlivněn rybník Musík a vody dále po proudu Maršovického potoka, vč. přilehlých biocenter a koridorů v ÚSES.
 2. Znečištění podzemních zdrojů pitné vody: Znehodnocení či dokonce zánik vodních zdrojů vlivem dálnice bude pro široké okolí velkou ztrátou. Tím spíše, že ohrožení suchem se stává aktuální v nadcházejícím období pro celou ČR. Vzhledem k situaci je téměř jisté, že by zde dálnice ohrozila jak kvalitu, tak dostupnost vody ve studnách a vrtech. Odmítáme manipulativní článek z 13. 2. v médiích (např. ČT24) „S dálnicí by přitekla i pitná voda“. Místo lokálního hospodaření a vodní soběstačnosti by měl uvažovaný dálkový přivaděč spolu s dálnicí značně odlišné důsledky: závislost na dodávkách, postupné zvyšování vodního dluhu v krajině a „uzamčení“ zákazníků na vynuceném nákupu vody. Pokud dopustíme postupnou privatizaci přírodních zdrojů vody a změnu vodní soběstačnosti v závislost na podnikatelských záměrech, důsledky budou velmi bolestivé. Reakci na zmíněný článek čtete na webu Alternativy středočeské D3.
 3. Hluk, rušivé světlo, znečištění: Hlukové studie jsou dělány tak aby (už tak dost změkčeným) normám vyhověly. Dotyčný projekt se přesto pohybuje na hranici přípustnosti hlukové zátěže (např. u nedalekých Šebáňovic). Splachy z vozovky a další znečištění v okolí silnic jsou řešeny velmi obecně či vůbec, zcela neřešenou zátěží je rušivé světlo v nočních hodinách. Převládající západní větry bohužel budou v případě Maršovic zátěž způsobenou emisemi, hlukem a polétavým prachem dále zesilovat. Maršovice nemají naplánovaný sjezd a to je ochrání před přívalem tranzitní dopravy v dobách neprůjezdnosti dálnice i před dalším provozem nasátým z okolí. Avšak ani varianta bez sjezdu není výhrou, neboť budou trpět rušivými vlivy D3 ze západní strany.
 4. Omezení vlastníků pozemků: Za předpokladu, že vlastníci pozemků pod dálnicí nebudou aktivně bránit svůj majetek, budou přesvědčováni k tomu, aby se vzdali svých vlastnických práv za úplatu – tedy prostřednictvím výkupu nebo vyvlastnění. V případě pozemků v ochranném pásmu dálnice je očekáváno omezení formou věcného břemene.
 5. Zhoršení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky: Neprostupný val s oplocením znamená konec svobodného pohybu lidí a zvěře v této části krajiny. Průchod bude umožněn pouze na několika málo místech pod či nad dálnicí.
 6. Zhoršení produkčních podmínek: Bariéra dálnice pochopitelně znamená zhoršení přístupu hospodářů na okolní pozemky. Ev. rizikem pro zemědělskou techniku může být světlost podjezdů či nosnost nadjezdů při křížení dálnice s dalšími komunikacemi. Dálnice také zhorší životní podmínky pro mnohé opylovače i zvěř a změní vodní režim krajiny. Kromě kontaminace hrozí okolním pozemkům i nedostatek vody v půdě. Související omezení se týká dalších uživatelů pozemků – například ohledně myslivosti.
 7. Degradace místní silniční sítě vlivem dálnice: Dálnice bude mít nejvyšší prioritu, a ostatní silnice budou poníženy o třídu níže. Klesne tedy i jejich priorita v údržbě a možnosti financování oprav.
 8. Poškození krajinného rázu: Místo aby dálnice ladila s dispozicemi krajiny, anebo vedla skrytě v zářezech a tunelech, je vedena na horizontu a na náspech. Povaha zdejší krajiny, genius loci, její po staletí stabilizované uspořádání a estetika bude nezvratně poškozeno.
 9. Nepřímé důsledky: příliv levné pracovní síly, zdražení služeb a zboží, výstavba v dosud nezastavěné krajině, horší vyhlídky na vyřešení lokálních dopravních problémů (obchvaty obcí, rozšíření silnice 1/3, modernizace krajských silnic) a mnohé další.

Často kladené otázky

 1. Je již o všem rozhodnuto a s dálnicí se musíme smířit? Ministerstvo dopravy, ŘSD i Spolek pro výstavbu D3 prezentují stavbu západní varianty středočeské dálnice D3 jako hotovou věc. Skutečnost je však jiná. Po zjišťovacím řízení a procesu EIA proběhlo hodnocení na MŽP (ze kterého vyšla západní i východní trasa uvažované dálnice téměř shodně) a budou následovat ještě další. V létě roku 2017 bude projekt západní varianty dálnice od ŘSD zřejmě připravený a v nadcházejících správních řízeních půjde situaci ještě značně ovlivnit. Je dokonce možné stavbu vůbec nerealizovat.
 2. Jak lze situaci nejlépe ovlivnit? Situaci lze ovlivnit několika způsoby. Nejlépe prostřednictvím stanoviska obce v územním řízení, které vzniká na základě postojů občanů (resp. jejich zastupitelů) a v krajním případě i soudně. Zájmy obcí, spolků i veřejnosti pomáhá hájit iniciativa Alternativa středočeské D3. Vlastníci pozemků dotčených záměrem dálnice mohou využít různých forem pomoci od této instituce.
 3. Musí obec s projektem dálnice souhlasit? Obec není podřízená ŘSD a nemusí projekt akceptovat. Může požadovat změny nebo jej dokonce odmítnout.
 4. Je možné situaci obcí či vlastníků pozemků konzultovat a získat technickou či právní pomoc? Ano, tato pomoc je zdarma a zprostředkovává jí iniciativa Alternativa středočeské D3.

 

Šetrnost a udržitelnost ale pouze na papíře
10. 4. 2024
Podle Ministerstva dopravy hraje prim aktuální…
Dobrá zpráva! Přerušení územního rozhodnutí.
27. 3. 2024
Vydání územního rozhodnutí pro stavbu II/105…
Dobrá zpráva překvapivě z ŘSD!
27. 3. 2024
Pro modernizaci silnice 1/3, která je jedním z…
Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3
22. 3. 2024
Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem…
Bezpečnost jako argument pro výstavbu středočeské D3
17. 3. 2024
V lese nenabouráš. Další nehody a zranění na…
Vydali jsme výroční zprávu za rok 2023
16. 2. 2024
Činnost spolku v roce 2023, hodnocení a…
Poděkování příznivcům Alternativy
3. 11. 2023
Velice děkujeme všem našim příznivcům, kteří se v…
Program setkání s Alternativou 1. 11. 2023
24. 10. 2023
Milí přátelé, připomínáme blížící se setkání s…
Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
17. 10. 2023
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí…
Podivná argumentace o stavbě dálnic v Česku
16. 10. 2023
Vybíráme z tisku (Jan Zeman - Ekolist). Autor…
Setkání s Alternativou středočeské D3
13. 10. 2023
Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání s…
Další dezinformace "Průlom v přípravě D3 ve středních Čechách"
12. 10. 2023
Krajský soud v Plzni včera zamítl žalobu spolků…
Alternativa středočeské D3 se transformuje a sílí!
5. 10. 2023
V souvislosti s blížícím se územním řízením…
Ministerstvo dopravy za uplynulý půlrok dvakrát překročilo svoje kompetence
22. 9. 2023
Poprvé, když prostřednictvím Ministerstva…
Nejsou peníze. ŘSD odkládá obchvaty u Budějovic na neurčito, ač jsou připraveny
24. 7. 2023
Slib vlády, že na důležité dopravní stavby se…
Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
21. 7. 2023
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské…
Důležité pro vlastníky pozemků na trase středočeské D3
6. 6. 2023
On-line seminář: Náhrady za omezení vlastnického…
Pomozte upozornit na ohrožení unikátní krajiny Dolního Posázaví a Českého Meránu
6. 6. 2023
Hned dvě akce se konají v sobotu 10. 6. Cílem…
Ještě k vyhlášce, která navyšuje hlukové limity na silnicích a dálnicích
5. 6. 2023
Hezky se nám k tomu vyjádřili představitelé vlády.
Úředník ŘSD získal desítky milionů sekáním trávy
22. 5. 2023
Podle portálu Seznam.cz za systém, který roky…
Zločinné spolčení na ŘSD
18. 5. 2023
Detektivové Národní centrály organizovaného…
Zpravodaj AD3 č. 55 právě vyšel
20. 4. 2023
Vybíráme pro vás článek: Zmatek s příchutí salámu.
Zpravodaj AD3 č. 54 právě vyšel
26. 2. 2023
Uvnitř najdete: Setkání představitelů obcí s…
Krajina logistických hal
20. 2. 2023
Zamoření krajiny logistickými halami - zejména v…
Kritici středočeské D3 se kvůli uděleným výjimkám odvolali k soudu
13. 2. 2023
Kritici středočeské dálnice D3 se odvolali k…
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
13. 2. 2023
Dokument Situační zpráva o přípravě „Silnice I/3…
Obce z Posázaví boj proti dálnici D3 nevzdávají
7. 2. 2023
Přinášíme Vám článek o boji proti dálnici D3,…
Alternativa D3 hledá zkušeného fundrisera
30. 1. 2023
Hledáme zkušeného člověka pro fundrising a…
Výroční zpráva Alternativy za rok 2022
27. 1. 2023
Alternativa D3 vydala výroční zprávu za rok 2022.
Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami
19. 1. 2023
Jednání ministra dopravy se starosty obcí za…
Ministr dopravy Kupka míří do Jílového
16. 1. 2023
Ve čtvrtek 19. ledna od 12 hodin se uskuteční v…
ŘSD tlačí na vlastníky pozemků s tím, že je rozhodnuto, a opět mlží
9. 1. 2023
V současné době zástupci investora stavby (ŘSD)…
Odborný posudek, který jsme nechali vypracovat, odhaluje zásadní nedostatky v DUR
25. 10. 2022
Víte jak probíhá příprava projektu středočeské D3…
Vymění jílovští čistý vzduch za rychlejší dopravu na pražský okruh?
6. 10. 2022
Podle politické reprezentace města Jílového si…
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
O propadlé EIA informuje nasregion.cz
15. 4. 2022
Další komplikace pro středočeskou část D3. V…
Další ohlas na naší tiskovou zprávu na Novinky.cz
13. 4. 2022
Titulek článku zní: stavba dálnice Posázavím…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Plánovaná D3 nespadne, slibují silničáři. ŘSD tvrdí, že se s riziky vypořádá
1. 3. 2022
Toto je název článku, který vyšel na Idnes…
Je jednání Alternativy SD3 projevem NIMBY efektu?
16. 2. 2022
V nedávném článku o středočeské dálnici D3 v…
"Chráníme 60 km české krajiny před přívalem kamionů a developerů"
25. 1. 2022
To je motto naší výzvy pro získávání prostředků…
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost Alternativy středočeské D3 v roce 2021
21. 1. 2022
Velmi si vaší podpory ceníme, bez ní bychom…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Hotovo ještě zdaleka není
6. 1. 2022
Hotovo: Soud potvrdil vedení dálnice D3 přes…
Vánoční nadílka úředníků
5. 1. 2022
Dne 22.12. (!) byla zveřejněna další objemná…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Pojďme k volbám. AD3 volí PirSTAN.
6. 10. 2021
již jen dny nás dělí od možná nejdůležitějších…
Právě vyšel Zpravodaj AD3 č. 39
7. 9. 2021
Uvnitř najdete Dopravní žurnál babky kořenářky č.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 právě vyšel
7. 9. 2021
Neotřelé zpravodajství babky kořenářky z dopravní…
USILUJME O ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
13. 8. 2021
Nemůžeme dovolit utratit 62 miliard za…
ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ NA JIH OD PRAHY
12. 8. 2021
Řešení dopravních problémů v území na jih od…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
Převáží nakonec reálný pohled na věc?
2. 6. 2021
Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může…
Děkujeme pane Hruško, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy...
19. 5. 2021
S lístostí oznamujeme, že koncem března podlehl…
Pozor na PPP projekty
15. 5. 2021
Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy a…
Dostavba D4 je nyní finančně pokryta
15. 5. 2021
Dálnice D4 z Prahy do Písku by měla být dokončena…
Dvě mouchy jednou ranou zřejmě neplatí pro dvojministra Havlíčka
15. 5. 2021
Problémy se mu kupí jak na Ministerstvu průmyslu…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
Radek Mátl: Pokud by vázla stavba D3, musel by se zřejmě vybudovat obchvat Miličína
18. 4. 2021
Pokud by se dlouho nedařilo postavit středočeskou…
Začíná stavba obchvatu Olbramovic na I/3
16. 4. 2021
U Olbramovic se poprvé koplo. Po 30 létech čekání…
Chválíme nové vedení Středočeského kraje za podporu rozumné dopravy
10. 4. 2021
Již léta panuje před nádražím v Olbramovicích…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Zpravodaj AD3 č. 34 právě vyšel
11. 3. 2021
Aktuální zprávy ohledně dění kolem středočeské D3.
Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu
22. 12. 2020
Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line…
Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!
21. 12. 2020
Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní…
Žádost obcím o spolupráci při zlepšování dopravy
21. 12. 2020
Vyzvali jsme obce ke spolupráci na prosazovaní…
Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi
2. 9. 2020
Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Žádáme hejtmanku a ministra dopravy o naplňování Dopravní politiky ČR
20. 8. 2020
Žádejte hejtmanku a ministra dopravy o naplňování…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…