ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I

21. 1. 2017 (Komentář)

Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro dotčený region v nepřijatelném časovém horizontu a za přemrštěnou cenu několik nejasných přínosů a mnoho jasných nevýhod. Přitom za zlomek ze 60 miliard, jež má D3 stát, mohla být už dávno zvýšená kapacita silnice I/3 (tzv. Benešovská), postaveny obchvaty obcí a rozvinutá moderní hromadná doprava. Území také mohlo být už dávno dobře průjezdné pro tranzit i bez dálnice

Řešení neadekvátní problémům
Region mezi Vltavou a Sázavou trápí řada dopravních problémů. Středočeská dálnice v tzv. západní variantě, kterou prosazuje ministerstvo dopravy (a spekulanti s pozemky a stavební lobby), je bohužel neřeší. Toto území potřebuje zlepšit především dopravní dostupnost obyvatel do Prahy a vyřešit problémy na přetížené silnici I/3 (Mirošovice – Mezno). Tato silnice prochází územím, kde je historicky založený dopravní koridor už od pravěku, nyní se zde propojuje řada silnic, vede tudy páteřní železniční trasa. Široké údolí je celkem hustě osídlené – komunikace totiž (ač se to z projektu středočeské D3 nezdá) má propojovat sídla. To, že problém dotčeného regionu nespočívá v absenci dálkové trasy, ale v nárocích na dopravu příměstskou, lze doložit např. počtem vozidel využívající tuto silnici: V místě připojování této silnice na dálnici D1 u Mirošovic jezdí více než trojnásobné množství aut, než na opačném konci u Tábora (viz mapa dotčeného území). Problémy jasně způsobují zácpy a kolize při průchodu této silnice obcemi nebo v místech redukce počtu jízdních pruhů. Už dávno mohla být tato silnice rozšířena a vybavena mimoúrovňovými křižovatkami a obchvaty obcí. To za zlomek ceny uvažované dálnice. Paralelně mohla být zlepšena cestní síť a prostupnost západní části popisovaného území blíže pravému břehu Vltavy. I zde se nabízí řada příležitostí.

Státní aparát bohužel za vydatné podpory lobbystických skupin vnucuje monstrum dálnice, která by měla vézt mimo intenzívně osídlené území, mimostabilizovanou cestní síť a přirozené koridory a s poměrně problémovým napojením na ostatní významnější silnice. Místo řešení dopravní obslužnosti zde máme radikální zásah do obyvatelnosti a stability celého širokého území.

Eventuální přítomnost dálnice vyvolá jistě zvýšený tranzit nákladní dopravy, výstavbu dalších satelitních městeček a šedé zóny velkých skladových hal a faktické hranice Prahy se posunou dále do krajiny. S tím souvisí dále zábory zemědělské a lesní půdy, rozsáhlá výstavba zpevněných ploch a související infrastruktury, budování logistických zón a další zatížení krajiny osobní a nákladní dopravou, kterou bude přítomnost dálnice přitahovat. O dalších problémech se hovoří otevřeně již přes tři desetiletí: devastace krajiny, ohrožení zdrojů vody, emisní a hluková zátěž, rozvoj eroze, umocnění povětrnostních extrémů (povodně/sucho), omezení lesnictví a zemědělství, ničení rekreačního potenciálu území, snížení prostupnosti krajiny, ohrožení cenné přírody, ohrožení socioekonomického rozvoje obcí a mnohé další.

„Výhodná“ západní varianta
Jako jasně výhodnější variantu trasy dálnice označuje ŘSD západní (tzv. stabilizovanou) variantu trasy. To, na základě čeho k takovému závěru došlo? Dosud nejrozsáhlejšímu hodnocení možných variant trasování středočeské D3 se věnoval posudek MŽP na základě EIA z roku 2011. Pozoruhodné je, že mnohé podklady tohoto hodnocení staví na studiích a datech o dost starší doby vzniku, tak že je důvodné pochybovat o jejich dnešní využitelnosti, ale to nechme teď stranou. Tento posudek v rozsáhlém multikriteriálním hodnocení porovnával variantu západní trasy a variantu východní trasy, která by zjednodušeně řečeno kopírovala stávající dopravní koridor podél silnice I/3. V tomto hodnocení dosáhla západní varianta 73,77 bodů, východní varianta 73,38 bodů. Toto má být oporou pro tvrzení, že západní varianta je jasně výhodnější? Jenže ono bodování většina veřejnosti vůbec nezaregistrovala. Pak už stačí jen omílat a omílat „západní výhodnější…západní výhodnější…“. Ve skutečnosti jde o jeden z nejkontroverznějších, technicky nejnáročnějších, nejdražších a také nejzbytečnějších dálničních úseků v ČR. Jeden z velkých problémů této trasy dálnice je její izolace od územního celku Benešova, Bystřice, Votic aj. Na místo, aby zde došlo k logickému propojení sídel, vede trasa dálnice daleko od větších měst málo obydleným územím a k městům jsou navrženy dlouhé přivaděče - kolem Tismi a tzv. Václavická spojka. Tyto přivaděče pak nelogicky zatěžují celou stavbu jako takovou. Pokud se nějak zásadně nezmění dopravní koncepce ČR, tak budou navíc tyto „spojky“ sloužit k propojení a tranzitu mezi D1 s D4 a D5, což nepochybně „ocení“ dnes nic netušící obyvatelé obcí na trase mezi D1 a Benešovem a silnicí I/3 (Soběhrdy, Bedrč, Divišov, Struhařov aj.), kterých se zdánlivě stavba takto připravované komunikace vůbec netýká.

Konejšivé iluze
Tisíckrát předkládanou iluzi si lidé zvyknou považovat za skutečnost. Řadu let se v médiích omílají tvrzení typu „urychlení spojení do Prahy“, „dlouho očekávaná dálnice“, „pomoc regionu“ či „zlepšení mobility obyvatel“. Vypustit takové sdělení je snadné a skoro nic to nestojí. Že však nekoresponduje s realitou, už prohlédne málokdo. Cílem je vzbudit pozitivní očekávání a rozšířit názor, že dálnice je dobrým lékem na neduhy zdejšího kraje, že už je její výstavba na dosah, a že s dálnicí zcela nepochybně (jak tvrdí jedna nejmenovaná strana) „bude líp“, jelikož se prostě a jednoduše „udělá“. Hlavně ať se nikdo moc nezabývá podrobnostmi. Mohl by prohlédnout, že výstavba dálnice nemůže ani teoreticky nic z výše uvedených očekávání splnit, že naopak řadu problémů umocní a způsobí v kraji mnohá zklamání. To především proto, že

 1. středočeská dálnice D3 nevede do Prahy, ale do obrovské dopravní zácpy u Jesenice, kde má být připojena na nedostavěný okruh,
 2. dlouho jí očekávají především stavební firmy a spekulanti s pozemky,
 3. regionu „pomůže“ např. devastací krajiny, četnými omezeními či zvýšením závislosti na jiných, vzdálených regionech,
 4. místo mobilitě obyvatel přispěje nanejvýš mobilitě zboží přepravovaného kamiony.

Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? II

Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro dotčený region v nepřijatelném časovém horizontu a za přemrštěnou cenu několik nejasných přínosů a mnoho jasných nevýhod. Pokračování seriálu.

Neaktuální dokumentace, připomínky zamítnuty
O proměně konkrétního místa, např. nejbližšího okolí svého bydliště, si lidé z uvolněných podkladů prakticky nemohli udělat představu – m.j. proto, že se ztratí v dokumentaci, klasifikačních tabulkách, kódech a technických popisech. Na přesnější či srozumitelnější podklady však ŘSD bylo a dosud je velmi skoupé. A tak dosud posledním podrobným zdrojem informací o plánované středočeské D3 zůstává dokumentace EIA a hodnotící posudek MŽP, byť se zde hovoří pouze o koridoru dálnice v šíři stovek metrů a ne o konkrétním umístění stavby a jejím provedení. Odborná data, resp. podklady studií (např. zdravotní aj.), na základě kterých byla EIA vytvořena, jsou však v mnoha případech pořízeny ještě před rokem 2000. V době případného zprovoznění dálnice (asi 2030) bude při tom zcela jiný stav životního prostředí v dotčeném území, jiné (zpravidla přísnější) mohou být i limity a standardy složek životního prostředí a ochrany lidského zdraví. Posudek objednaný Ministerstvem životního prostředí (vč. závěrečného stanoviska) má 369 stran, dokumentace EIA 526 stran. Obrazové přílohy jsou velice sporé (dokonce nebyly v rozporu s legislativou v době projednávání všechny elektronicky zveřejněny) a mapy v malém rozlišení, tak že jasnou představu o průběhu trasy západní varianty běžný člověk získá velice obtížně. I přes všechny výše uvedené nesrovnalosti bylo možné s dokumenty pracovat a v řádném řízení je věcně připomínkovat v naději, že budou připomínky vzaty v potaz. Řada obcí a měst, Česká inspekce životního prostředí, Národní památkový úřad, spolky i veřejnost vznesly řadu závažných námitek a nesouhlasných stanovisek. Např. se jedná o nedostatečné posouzení hluku, emisní zátěže, nepřímé dopady apod. Preference západní varianty Ministerstvem dopravy je však stavěna nad veškeré odborné námitky. Politické rozhodnutí ignoruje hlasy těch státních institucí, které byly právě za účelem odborného dozoru v podobných situacích zřízeny. Nakonec však byly vypořádány tím nejsnadnějším způsobem - zamítnutím. A tak, místo aby EIA splnila účel, pro který se celé řízení dělá (zjištění reálného dopadu na životní prostředí obyvatel, jako podklad k identifikaci rizik, jejich zhodnocení a řešení), je na něj v českém prostředí nahlíženo jen na formální administrativní bariéru. To ostatně dokázala i nedávná aktivita Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí, když se s požehnáním vlády ČR zasadili o „zkratku“, aby tak stavařům umožnili utratit unijní peníze na stavby úseků dálnic ohrožených v očích Bruselu propadlou dokumentací EIA.

Kdo zaplatí 60 miliard?
Pokud se někomu dosud zdálo, že „spor o středočeskou D3“ je věcí názoru, nebo bojem za to, komu (ne)povede dálnice pod okny, nenechme se mýlit. Ekonomickou zátěž spojenou s výstavbou a provozem dálnice ponesou všichni obyvatelé státu. Objem investic, se kterým počítá ŘSD na dostavbu středočeské D3 je až těžko uvěřitelný. Zatím co v Německu je za srovnatelné provedení dálnice vynaloženo v přepočtu 280 milionů Kč/km, průměrné náklady na D3 jsou dosud 500 milionů Kč/km. Samotná západní varianta středočeské D3 má průměrné náklady neuvěřitelných 950 milionů Kč/km! Nutno dodat, že jde odhad, při čemž dosavadní praxe ukazuje spíše na významné navýšení reálných nákladů oproti původním odhadům. Můžeme se jen dohadovat, zda je poslední uvedené číslo definitivní a zahrnuje v sobě i náklady na nájezdy, retenční nádrže a další vedlejší stavby, nebo zda náklady ještě porostou – to nám totiž Ředitelství silnic a dálnic zatím nechce sdělit. Zamysleme se nad tím, kolik pozornosti a vášní vzbuzují medializované spory resortů při sestavování státního rozpočtu, daňové úniky, spory o výši platů učitelů či důchodů, finanční situace ve zdravotnictví - většinou jde v těchto případech o stovky milionů až miliardy korun. Není zvláštní, že projekt s diskutabilním přínosem a značnými riziky za min. 60 miliard korun nevzbuzuje větší pozornost veřejnosti, ekonomických ani politických lídrů? Vždyť pokud by se měly tyto peníze jednoduše vzít ze státního rozpočtu, kde všude pak budou chybět? Anebo pokud by měla být uzavřena dohoda se silným investorem, např. z Číny, k jakým zárukám by se náš stát musel zavázat, aby to pro investora bylo zajímavé? Navíc není pravdou (jak občas bývá slyšet), že dálnice D3 je významnou evropskou dopravní prioritou. Naopak je oprávněné pochybovat, zda vůbec EU tento diskutabilní záměr podpoří dotačně. Pokud by se tak přece jen stalo, nestane se tak dříve, než v dalším programovém období po roce 2024. No, a když už do nějakého projektu investujete 60 miliard z veřejných prostředků, v jaké podobě by se měla tato investice veřejnosti vrátit? Nebylo by snad lepší za zlomek ceny dálnice vyřešit skutečné dopravní problémy v dotyčném regionu a zbylé peníze investovat do rozvoje obcí, zdravotnictví, školství a dalších oblastí?

Čím déle, tím hůře
Když se na věc podíváme z časového hlediska, zjistíme, že problémy v dopravní obslužnosti dotyčného regionu existují již několik desítek let a už asi 15 let existují řešení a jsou pro ně vytvořeny předpoklady v územně plánovací dokumentaci. Ovšem ačkoliv by tato řešení byla efektivní a mnohem méně nákladná, než uvažované dálnice, dosud nebyla uskutečněna. Slibovaná dálnice by se v ideálním případě začala stavět až v roce 2024 a dokončena by měla být až v roce 2028 (bohužel i zde lze přepokládat značná zdržení). ŘSD se chová jako nenasytná bestie - zvyšuje náklady staveb, prodlužuje přípravu a odsouvá termíny dostavby projektů. Výstupem je nekvalitní a předražená služba, kterou od této instituce veřejnost dostává za peníze odevzdané na daních a silničních poplatcích. Původní termíny zahájení výstavby v r. 2010, později 2013 už zjevně neplatí. Další slib z ŘSD, který ovšem opět odvádí pozornost a peníze od řešení dalších dopravních problémů v území odkazuje za rok 2024. Už dávno mohly být za zlomek ceny dálnice postaveny neustále odkládané stavby obchvatů Benešova, Olbramovic či Miličína, kde automobilová doprava způsobuje obrovské problémy už přes tři desetiletí. Co všechno se už za uplynulou dobu mohlo vyřešit?

Smutná paralela středočeské dálnice D3 a dálnice D8
Po seznámení s anabází stavby dálnice D8 napříč CHKO České středohoří (tohoto času hojně medializované - události můžete sledovat na Facebooku Alternativy středočeské D3, jinak též heslo D8 na Wikipedii) se lze jen těžko ubránit srovnání obou projektů. Podobnost je vidět min. v šesti ohledech (stručně):

 1. historie: Oba projekty pochází z budovatelské éry poloviny 20. století.
 2. výběr trasy: U D8 bylo na výběr ze čtyř návrhů trasy, ale vybrána byla po dlouhých tahanicích ta nejdelší, ta nejvíce konfliktní ochranou přírody (prochází CHKO Středohoří) a ta nejvíce riziková (nestabilní podloží, trasa prochází sesuvným územím, což s sebou nese další obrovské náklady na bezpečnostní opatření, monitoring i sanaci škod – nedávné události u Prackovic jsou toho důkazem). V případě D3 bylo na výběr mezi třemi hlavními variantami s řadou subvariant (počítána tzv. západní a východní varianta i varianta nulová – bez dálnice). Vybrána byla ta technicky náročnější (nový dopravní koridor místo využití stávajícího podél silnice 1/3, četné mosty a tunely), ta nejvíce devastující životní prostředí (Posázaví, Neveklovsko, České Sibiř) a ta nejvíce riziková (např. poddolované území Jílovska).
 3. doba výstavby: Více než desetiletí zpoždění výstavby v obou případech.
 4. rozpočet projektu: Několikanásobné překročení oproti počátečním číslům (pohybujeme se v řádech miliard Kč) v obou případech.
 5. kritika odborníků, místních obyvatel a aktivistů 6- politická podpora kontroverzního projektu: V obou případech se stát reprezentovaný Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic nechová jako hospodář a správce, nýbrž jako (špatný) dodavatel – zpochybňuje vady, velkoryse přehlíží nedostatky, přehlíží odbornou kritiku, podceňuje kontrolu, obhajuje drahý a náročný postup před efektivnějším řešením.

Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? III

Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro dotčený region v nepřijatelném časovém horizontu a za přemrštěnou cenu několik nejasných přínosů a mnoho jasných nevýhod. Pokračování seriálu.

Řešení do neklidné doby: ještě dráž, riskantně a složitěji?
Jak taková dálnice ve středních Čechách může vypadat a jaké důsledky se dají s velkou pravděpodobností očekávat? Reálně to znamená, že vám někdy po roce 2030 za domem povede veliká bariéra, která 24 hodin denně produkuje hluk a rušivé světlo, oddělí vás od míst, které jste celý život zvyklí navštěvovat, nepustí vás projít vaší domovinou, zabere a zlikviduje značnou část země, která jinak produkuje potraviny, čistí a zadržuje vodu, stabilizuje klima, čistí a zvlhčuje ovzduší a mnohé další. Podle prognózy získáte najednou přes 40 tisíc nových „mobilních sousedů“ každý den. Místo řešení lokálních problémů na silnici I/3 se však ještě asi 10 let bude na „spásonosnou“ dálnici čekat. Projekt se mezitím o dalších pár miliard korun prodraží, a pokud se přece jen nakonec začne stavět, jak asi budou obyvatelé snášet nekonečné staveniště a měsíční krajinu, jakou dnes známe např. z jihočeských úseků D3? To vše v době, kdy je v řádech několika desetiletí očekáváno vyčerpání ropných zásob, probíhají změny klimatu, Česko má čelit ohrožení suchem a počíná se projevovat zranitelnost globalizovaných ekonomik. Uznávaní analytici střízlivě hovoří o období „velké transformace“.

Kdo na tom může mít zájem?
Podívejme se pozorněji na to, kdo vlastně západní variantu dálnice ve středních Čechách prosazoval. Vedle Ministerstva dopravy a podřízené organizace Ředitelství silnic a dálnic tu vystupují i některé vlivné osoby – původem převážně z ODS, ale výrazný zastánce je třeba i Vojtěch Filip (KSČM). V krajských volbách skandovaly billboardy ANO: Dálnice, dálnice, dálnice. Zadáte-li jako lajk do internetového vyhledávače heslo středočeská D3 a chcete-li se o této stavbě něco dozvědět, dostanete se na stránky Spolku pro výstavbu D3 – zájmového uskupení v čele s Pavlem Eybertem (ODS, člen výboru Státního zemědělského intervenčního fondu). Mezi jeho členy najdete např. Václava Baštýře (ODS, spekulant s pozemky pod D3, vyšetřován), Ivana Fuksu (ODS, býv. ministr zemědělství a starosta Příbrami, ředitel Aeroholdingu, vyšetřován), Pavla Brahu („falešný inženýr“, propuštěn z Ministerstva dopravy), Juraje Thomu (býv. ODS a primátor ČB, odsouzen na zneužití pravomoci veřejného činitele), či Marka Svobodu (ředitele Pragoprojektu, hlavní dodavatel projektů ŘSD, autor soutěží, kterých se Pragoprojekt sám účastní). Určitě si při tom všimnete, že webové stránky tohoto spolku, které doslova hýří líbivými vizualizacemi dálnice, připravil Pragoprojekt, který současně připravuje projektovou dokumentaci středočeské dálnice D3 pro ŘSD. Tento výčet však nepochybně není úplný.

„Už se o tom nemíníme s nikým bavit.“
Ministerstvo dopravy, ŘSD i Spolek pro výstavbu D3 prezentují stavbu západní varianty středočeské dálnice D3 jako situaci, která je daná a nedá se měnit. Skutečnost je však docela jiná. Po zjišťovacím řízení a procesu EIA (2011) proběhlo hodnocení zadané MŽP (2012), ze kterého vyšla západní i východní trasa uvažované dálnice téměř shodně a byly hodnoceny jako „možné“. V době vzniku tohoto textu (leden 2017) leží dokončený projekt západní varianty dálnice na ŘSD a lze ještě situaci značně ovlivnit v nadcházejících správních řízeních (v tom je přece jejich smysl), či nesmyslnou stavbu nakonec vůbec nerealizovat. Pokud by někdo stál o dobré řešení, připomínky by byly vítány. ŘSD má však zájem územní řízení absolvovat co nejdříve, v co nejkratší době a pokud možno co nejjednodušeji – bez účasti veřejnosti a spolků. Pokud se mu to podaří, nebude už prakticky nic možné dělat – někdy po roce 2024 možná přijedou buldozery…

Co jiného, než dálnice?
Na západní (tzv. stabilizované) variantě dálnice D3 pracují projektanti (a následně i politici, lobbisté a marketingoví poradci) intenzívně od poloviny 80. let 20. století. V době, kdy projekt dálnice vznikl, bylo zvykem plánovat velkolepé projekty – vzpomeňme např. JE Temelín, průplav Odra -Labe aj. Řada z nich se ukázala už v zárodku života neschopných, jiné se podařilo dokončit za cenu několikanásobně vyšších finančních i časových nákladů. Svět se však rychle mění. Dnes zcela jinak nahlížíme na plánování sídel i komunikací, jinak si opatřujeme obživu, máme jiné ceny komodit, jiné znalosti a jiné perspektivy, než v socialistické éře před 40 lety. Bylo by naivní a nezodpovědné, střílet jen tak od boku návrhy na alternativní řešení. V zásadě špatná je však i otázka „kudy tedy má dálnice vést“? Je totiž diskutabilní, zda vůbec má mezi Prahou a Meznem nějaká dálnice vést. A když už by měla - je to vhodnější v dosud využívaném dopravním koridoru, nebo v rekreačně a přírodně hodnotné krajině s nízkým osídlením? Dálnice je stavba, kterou lze jako každou jinou postavit dobře nebo špatně. Rodinný dům, který se ukáže být problematický lze poměrně snadno přestavět nebo i zbourat. Dálnice je stavba, jejíž životnost se počítá na staletí. Vhodnou alternativu je třeba pečlivě připravit a zvážit v širokém kontextu sociální, ekonomické a environmentální situace v území. Na základě AKTUÁLNÍCH podkladů. Důležitým počinem je při řešení dopravní problematiky v regionu mezi Vltavou a Sázavou je proto ODMÍTNOUT špatný projekt stabilizované varianty středočeské D3 a požadovat rozpracování vhodnější alternativy, která především bude reagovat na aktuální problémy a potřeby zdejších obcí. Dopravní obslužnost jižních Čech je v současnosti řešena dvěma silničními koridory: D1 + I/3 (Praha – Mirošovice – Benešov – Tábor – České Budějovice) a R4 + I/4 + I/20 (Praha – Dobříš – Písek – České Budějovice), jejichž parametry lze i nadále zlepšovat. Preference musí mít pečlivé zhodnocení skutečných dopravních potřeb a nároků po dostavbě pražského okruhu, zohlednění efektu železničního spojení Praha- České Budějovice a brzkého propojení Prahy s Českými Budějovicemi přes Písek s využitím D(R)4. V případě vyřešení příměstské dopravy by se značně zlepšila průjezdnost silnic pro cestující na jih Čech - odpadnou páteční a nedělní dopravní zácpy na „Benešovské“ silnici. V přípravě je vysokorychlostní železnice Praha-Brno, která má ulehčit přetížené dálnici D1 a stávající silnice I/3 by tak i při zkapacitnění mohla být bez problémů ve stávající dispozici k této dálnici připojena. Dále půjde o masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – metro, tramvaje, výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, dále P + R, B + R, reorganizace autobusových linek atd. Tím vším se dá odlehčit silnici I/3 od příměstské dopravy a je to možné aspoň z části UDĚLAT TÉMĚŘ HNED. Ve střednědobém horizontu se dá dokončit železniční koridor Praha – České Budějovice - tím odlehčit silnici I/3 od dálkové dopravy.

 1. Zkapacitnění a modernizaci silnice I/3, vč. obchvatů obcí, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů.
 2. Masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, parkoviště P + R, B + R, reorganizace autobusových linek atd.
 3. Dokončit železniční koridor Praha – Budějovice – tím odlehčit silnici I / 3 od dálkové dopravy.

Jsou lidé v Jílovém dostatečně informováni?
6. 5. 2024
Vedení města Jílového je pro STŘEDOČESKOU D3.…
ŘSD - výrobce kvalitních špuntů
24. 4. 2024
Byli se plánovači z Ředitelství silnic a dálnic …
Šetrnost a udržitelnost ale pouze na papíře
10. 4. 2024
Podle Ministerstva dopravy hraje prim aktuální…
Dobrá zpráva! Přerušení územního rozhodnutí.
27. 3. 2024
Vydání územního rozhodnutí pro stavbu II/105…
Dobrá zpráva překvapivě z ŘSD!
27. 3. 2024
Pro modernizaci silnice 1/3, která je jedním z…
Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3
22. 3. 2024
Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem…
Bezpečnost jako argument pro výstavbu středočeské D3
17. 3. 2024
V lese nenabouráš. Další nehody a zranění na…
Vydali jsme výroční zprávu za rok 2023
16. 2. 2024
Činnost spolku v roce 2023, hodnocení a…
Poděkování příznivcům Alternativy
3. 11. 2023
Velice děkujeme všem našim příznivcům, kteří se v…
Program setkání s Alternativou 1. 11. 2023
24. 10. 2023
Milí přátelé, připomínáme blížící se setkání s…
Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
17. 10. 2023
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí…
Podivná argumentace o stavbě dálnic v Česku
16. 10. 2023
Vybíráme z tisku (Jan Zeman - Ekolist). Autor…
Setkání s Alternativou středočeské D3
13. 10. 2023
Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání s…
Další dezinformace "Průlom v přípravě D3 ve středních Čechách"
12. 10. 2023
Krajský soud v Plzni včera zamítl žalobu spolků…
Alternativa středočeské D3 se transformuje a sílí!
5. 10. 2023
V souvislosti s blížícím se územním řízením…
Ministerstvo dopravy za uplynulý půlrok dvakrát překročilo svoje kompetence
22. 9. 2023
Poprvé, když prostřednictvím Ministerstva…
Nejsou peníze. ŘSD odkládá obchvaty u Budějovic na neurčito, ač jsou připraveny
24. 7. 2023
Slib vlády, že na důležité dopravní stavby se…
Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
21. 7. 2023
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské…
Důležité pro vlastníky pozemků na trase středočeské D3
6. 6. 2023
On-line seminář: Náhrady za omezení vlastnického…
Pomozte upozornit na ohrožení unikátní krajiny Dolního Posázaví a Českého Meránu
6. 6. 2023
Hned dvě akce se konají v sobotu 10. 6. Cílem…
Ještě k vyhlášce, která navyšuje hlukové limity na silnicích a dálnicích
5. 6. 2023
Hezky se nám k tomu vyjádřili představitelé vlády.
Úředník ŘSD získal desítky milionů sekáním trávy
22. 5. 2023
Podle portálu Seznam.cz za systém, který roky…
Zločinné spolčení na ŘSD
18. 5. 2023
Detektivové Národní centrály organizovaného…
Zpravodaj AD3 č. 55 právě vyšel
20. 4. 2023
Vybíráme pro vás článek: Zmatek s příchutí salámu.
Zpravodaj AD3 č. 54 právě vyšel
26. 2. 2023
Uvnitř najdete: Setkání představitelů obcí s…
Krajina logistických hal
20. 2. 2023
Zamoření krajiny logistickými halami - zejména v…
Kritici středočeské D3 se kvůli uděleným výjimkám odvolali k soudu
13. 2. 2023
Kritici středočeské dálnice D3 se odvolali k…
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
13. 2. 2023
Dokument Situační zpráva o přípravě „Silnice I/3…
Obce z Posázaví boj proti dálnici D3 nevzdávají
7. 2. 2023
Přinášíme Vám článek o boji proti dálnici D3,…
Alternativa D3 hledá zkušeného fundrisera
30. 1. 2023
Hledáme zkušeného člověka pro fundrising a…
Výroční zpráva Alternativy za rok 2022
27. 1. 2023
Alternativa D3 vydala výroční zprávu za rok 2022.
Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami
19. 1. 2023
Jednání ministra dopravy se starosty obcí za…
Ministr dopravy Kupka míří do Jílového
16. 1. 2023
Ve čtvrtek 19. ledna od 12 hodin se uskuteční v…
ŘSD tlačí na vlastníky pozemků s tím, že je rozhodnuto, a opět mlží
9. 1. 2023
V současné době zástupci investora stavby (ŘSD)…
Odborný posudek, který jsme nechali vypracovat, odhaluje zásadní nedostatky v DUR
25. 10. 2022
Víte jak probíhá příprava projektu středočeské D3…
Vymění jílovští čistý vzduch za rychlejší dopravu na pražský okruh?
6. 10. 2022
Podle politické reprezentace města Jílového si…
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
O propadlé EIA informuje nasregion.cz
15. 4. 2022
Další komplikace pro středočeskou část D3. V…
Další ohlas na naší tiskovou zprávu na Novinky.cz
13. 4. 2022
Titulek článku zní: stavba dálnice Posázavím…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Plánovaná D3 nespadne, slibují silničáři. ŘSD tvrdí, že se s riziky vypořádá
1. 3. 2022
Toto je název článku, který vyšel na Idnes…
Je jednání Alternativy SD3 projevem NIMBY efektu?
16. 2. 2022
V nedávném článku o středočeské dálnici D3 v…
"Chráníme 60 km české krajiny před přívalem kamionů a developerů"
25. 1. 2022
To je motto naší výzvy pro získávání prostředků…
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost Alternativy středočeské D3 v roce 2021
21. 1. 2022
Velmi si vaší podpory ceníme, bez ní bychom…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Hotovo ještě zdaleka není
6. 1. 2022
Hotovo: Soud potvrdil vedení dálnice D3 přes…
Vánoční nadílka úředníků
5. 1. 2022
Dne 22.12. (!) byla zveřejněna další objemná…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Pojďme k volbám. AD3 volí PirSTAN.
6. 10. 2021
již jen dny nás dělí od možná nejdůležitějších…
Právě vyšel Zpravodaj AD3 č. 39
7. 9. 2021
Uvnitř najdete Dopravní žurnál babky kořenářky č.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 právě vyšel
7. 9. 2021
Neotřelé zpravodajství babky kořenářky z dopravní…
USILUJME O ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
13. 8. 2021
Nemůžeme dovolit utratit 62 miliard za…
ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ NA JIH OD PRAHY
12. 8. 2021
Řešení dopravních problémů v území na jih od…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
Převáží nakonec reálný pohled na věc?
2. 6. 2021
Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může…
Děkujeme pane Hruško, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy...
19. 5. 2021
S lístostí oznamujeme, že koncem března podlehl…
Pozor na PPP projekty
15. 5. 2021
Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy a…
Dostavba D4 je nyní finančně pokryta
15. 5. 2021
Dálnice D4 z Prahy do Písku by měla být dokončena…
Dvě mouchy jednou ranou zřejmě neplatí pro dvojministra Havlíčka
15. 5. 2021
Problémy se mu kupí jak na Ministerstvu průmyslu…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
Radek Mátl: Pokud by vázla stavba D3, musel by se zřejmě vybudovat obchvat Miličína
18. 4. 2021
Pokud by se dlouho nedařilo postavit středočeskou…
Začíná stavba obchvatu Olbramovic na I/3
16. 4. 2021
U Olbramovic se poprvé koplo. Po 30 létech čekání…
Chválíme nové vedení Středočeského kraje za podporu rozumné dopravy
10. 4. 2021
Již léta panuje před nádražím v Olbramovicích…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Zpravodaj AD3 č. 34 právě vyšel
11. 3. 2021
Aktuální zprávy ohledně dění kolem středočeské D3.
Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu
22. 12. 2020
Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line…
Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!
21. 12. 2020
Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní…
Žádost obcím o spolupráci při zlepšování dopravy
21. 12. 2020
Vyzvali jsme obce ke spolupráci na prosazovaní…
Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi
2. 9. 2020
Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Žádáme hejtmanku a ministra dopravy o naplňování Dopravní politiky ČR
20. 8. 2020
Žádejte hejtmanku a ministra dopravy o naplňování…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…